Statistical Characteristic of Heavy Rainfall Associated with Typhoons near Taiwan Based on High-Density Automatic Rain Gauge Data

Wu, Chun-Chieh ; Yen, Tzu-Hsiung ; Huang, Yi-Hsuan ; Yu, Cheng-Ku ; Chen, Shin-Gan