The Taihu Eddy Flux Network: An Observational Program on Energy, Water, and Greenhouse Gas Fluxes of a Large Freshwater Lake

Lee, Xuhui ; Liu, Shoudong ; Xiao, Wei ; Wang, Wei ; Gao, Zhiqiu ; Cao, Chang ; Hu, Cheng ; Hu, Zhenghua ; Shen, Shuanghe ; Wang, Yongwei ; Wen, Xuefa ; Xiao, Qitao ; Xu, Jiaping ; Yang, Jinbiao ; Zhang, Mi