Over 5,000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60-km Global and 20-km Regional Atmospheric Models

Mizuta, Ryo ; Murata, Akihiko ; Ishii, Masayoshi ; Shiogama, Hideo ; Hibino, Kenshi ; Mori, Nobuhito ; Arakawa, Osamu ; Imada, Yukiko ; Yoshida, Kohei ; Aoyagi, Toshinori ; Kawase, Hiroaki ; Mori, Masato ; Okada, Yasuko ; Shimura, Tomoya ; Nagatomo, Toshiharu ; Ikeda, Mikiko ; Endo, Hirokazu ; Nosaka, Masaya ; Arai, Miki ; Takahashi, Chiharu ; Tanaka, Kenji ; Takemi, Tetsuya ; Tachikawa, Yasuto ; Temur, Khujanazarov ; Kamae, Youichi ; Watanabe, Masahiro ; Sasaki, Hidetaka ; Kitoh, Akio ; Takayabu, Izuru ; Nakakita, Eiichi ; Kimoto, Masahide