Doppler Radar Analysis of a Tornadic Miniature Supercell during the Landfall of Typhoon Mujigae (2015) in South China

Zhao, Kun ; Wang, Mingjun ; Xue, Ming ; Fu, Peiling ; Yang, Zhonglin ; Chen, Xiaomin ; Zhang, Yi ; Lee, Wen-Chau ; Zhang, Fuqing ; Lin, Qing ; Li, Zhaohui