Photonuclear reactions triggered by lightning discharge

Enoto, Teruaki ; Wada, Yuuki ; Furuta, Yoshihiro ; Nakazawa, Kazuhiro ; Yuasa, Takayuki ; Okuda, Kazufumi ; Makishima, Kazuo ; Sato, Mitsuteru ; Sato, Yousuke ; Nakano, Toshio ; Umemoto, Daigo ; Tsuchiya, Harufumi