An Integrated Damage, Visual, and Radar Analysis of the 2015 Foshan, Guangdong, EF3 Tornado in China Produced by the Landfalling Typhoon Mujigae (2015)

Bai, Lanqiang ; Meng, Zhiyong ; Huang, Ling ; Yan, Lijun ; Li, Zhaohui ; Mai, Xuehu ; Huang, Yipeng ; Yao, Dan ; Wang, Xi