The Third Atmospheric Scientific Experiment for Understanding the Earth-Atmosphere Coupled System over the Tibetan Plateau and Its Effects

Zhao, Ping ; Xu, Xiangde ; Chen, Fei ; Guo, Xueliang ; Zheng, Xiangdong ; Liu, Liping ; Hong, Yang ; Li, Yueqing ; La, Zuo ; Peng, Hao ; Zhong, Linzhi ; Ma, Yaoming ; Tang, Shihao ; Liu, Yimin ; Liu, Huizhi ; Li, Yaohui ; Zhang, Qiang ; Hu, Zeyong ; Sun, Jihua ; Zhang, Shengjun ; Dong, Lixin ; Zhang, Hezhen ; Zhao, Yang ; Yan, Xiaolu ; Xiao, An ; Wan, Wei ; Liu, Yu ; Chen, Junming ; Liu, Ge ; Zhaxi, Yangzong ; Zhou, Xiuji