SURF: Understanding and Predicting Urban Convection and Haze

Liang, X. ; Miao, S. ; Li, J. ; Bornstein, R. ; Zhang, X. ; Gao, Y. ; Chen, F. ; Cao, X. ; Cheng, Z. ; Clements, C. ; Dabberdt, W. ; Ding, A. ; Ding, D. ; Dou, J. J. ; Dou, J. X. ; Dou, Y. ; Grimmond, C. S. B. ; González-Cruz, J. E. ; He, J. ; Huang, M. ; Huang, X. ; Ju, S. ; Li, Q. ; Niyogi, D. ; Quan, J. ; Sun, J. ; Sun, J. Z. ; Yu, M. ; Zhang, J. ; Zhang, Y. ; Zhao, X. ; Zheng, Z. ; Zhou, M.