Meteorologichneskié pribory : izmerenié meteorologicheskikh zlementov

Instruments météorologiques : mesures des éléments météorologiques

Kedrolivansky, V.N. ; Smernzam, M.S.