"Big Data Assimilation" Revolutionizing Severe Weather Prediction

Miyoshi, Takemasa ; Kunii, Masaru ; Ruiz, Juan ; Lien, Guo-Yuan ; Satoh, Shinsuke ; Ushio, Tomoo ; Bessho, Kotaro ; Seko, Hiromu ; Tomita, Hirofumi ; Ishikawa, Yutaka