Avtomatika i telemekanika v meteorologii

Vajsman, G.M.