Sovetskie ekspedichii v Antarktiku 1961-1963 gg.

Nudelman, A.V. ; Silkin, B.N.