Radiotelemetriya zondirovaniya atmosfery

Radiotélémesure du sondage de l'atmosphère

Kokovin, N.S.