Iskusstvennye osadki iz konvektivnykh oblakov

Précipitations artificielles provoquées par des nuages convectifs

Prikhotko, Guennadi Fedorovitch