Proceedings of the international symposium on numerical weather prediction in Tokyo. November 78-13, 1960

Syono, Sigekata ; Kurihara, Yoshio ; Matsumoto, Seiichi ; Mohri, Keitaro ; Kubota, Shohachi ; Masuda, Yoshinobu ; Suda, Ken ; Bolin, Bert ; Knighting, Ernest ; Van Isacker, Jacques ; Döös, Bo R. ; Gambo, Kanzaburo ; Isono, Yoshinori ; Saito, Naosuke ; Okland, H. ; Bedient, Harold Arthur ; Arakawa, Akio ; Haug, Odd ; Fujiwara, Shigemi ; Reiser, Heinz ; Shuman, Frederick Gale ; Phillips, Norman A. ; Charney, Jule Gregory ; Fjortoft, Ragnar ; Arnason, Geirmundur ; Spar, Jerome ; Platzman, George W. ; Terauchi, Eichi ; Eliassen, Arnt ; Gates, Lawrence ; Holl, Manfred M. ; Miyakoda, Kikuro ; Nemchinov, S.V. ; Pfeffer, Richard L. ; Nabeshima, Yasuo ; Kawata, Yoshiatsu ; Martin, Donald E. ; Mount, Wayne D. ; Itoo, Hiroshi ; Nitta, Takashi ; Vanderman, Lloyd W. ; Morikawa, G.K. ; Nishimoto, Seikichi ; Arakawa. H. ; Berkofsky, Louis ; Kasahara, Akira ; Yanai, Michio ; Ogura, Yoshimitsu ; Kuo, H.L. ; Asai, Tomio ; Saski, Yoshikazu ; Fujita, Tetsuya ; Estoque, M.A. ; Huss, Abraham ; Mintz, Yale ; Smagorinsky, Joseph ; Aihara, Masahiko ; Magata, Mituo ; Wiin-Nielsen, Aksel ; Brown, John A. ; Namias, Jerome ; Lorenz, Edward Norton