A Long-Lasting Vortex Rossby Wave-Induced Rainband of Typhoon Longwang (2005)

Lin, Yanluan ; Li, Yuanlong ; Li, Qingshan ; Chen, Minyan ; Xu, Fanghua ; Wang, Yuqing ; Huang, Bin