ADCP-Referenced Kuroshio and Oyashio Water Transports for North Pacific Intermediate Water Formation.

Hanawa [Kimio] ; Ito [Shin-ichi] ; Okuda [Kuniaki] ; Shimizu [Yugo] ; Yasuda [Ichiro]