Medium-term bar behavior and associated sediment transport at Hasaki, Japan (DOI 10.1029/2001 JC000899)

Kuriyama [Y.]