The impact of local winds and long-range transport on the continuous carbon dioxide record at Mount Waliguan, China

Li [Jinlong] ; Tang [Jie] ; Wen [Yupu] ; Yan [Peng] ; Zhang [Xiaochun] ; Zhou [Lingxi]