CO2 and water vapor exchange of a larch forest in northern Japan

Fujinuma [Yasumi] ; Harazono [Yoshinobu] ; Hirano [Takashi] ; Hirata [Ryuichi] ; Inoue [Gen] ; Inukai [Koh] ; Saigusa [Nobuko] ; Takada [Masayuki] ; Yamamoto [Susumu]