Pattern and change of soil organic carbon storage in China: 1960s-1980s

Liu [Jiyuan] ; Pan [Shufen] ; Tian [Hanqin] ; Wang [Shaoqiang]