Climate and Dynamics (ACL): ACL 13 Twentieth century increase of atmospheric ammonia recorded in Mount Everest ice core (DOI 10. 1029/2001 JD001413)

Hou [Shugui] ; Kang [Shichang] ; Mayewski [Paul A.] ; Qin [Dahe] ; Ren [Jiawen] ; Yan [Yuping] ; Zhang [Dongqi]