EHKSPERIMENTAL NYE ISSLEDOVANIYA KOAGULYATSII ZARYAZHENNYKH I NEJTRAL NYKH KAPEL SRAVNIMYKH RAZMEROV

ETUDES EXPERIMENTALES SUR LA COALESCENCE DES GOUTTES CHARGEES ET NEUTRES AYANT DES DIAMETRES VOISINS

KRASNOGORSKAYA [N.V.] ; NETZVESTNYJ [A.I.]