RASPREDELENIE PO RAZMERAM KRUPNYKH OBLACHNYKH KAPEL , VYROSSHYKH NA GIDROSKOPICHESKIKH YADRAKH KONDENSATSII

SPECTRE DES GROSSES GOUTTES D UN NUAGE, APRES DEVELOPPEMENT SUR DES NOYAUX DE CONDENSATION HYGROSCOPIQUES

SMIRNOV [V.I.] ; SERGEEV [B.N.]