USLOVIYA OBRAZOVANIYA I PROGNOZ VAZHNYKH DLYA AVIATSII METEOROLOGICHESKIKH YAVLENIJ

CONDITIONS DE FORMATION ET PREVISION DES PHENOMENES METEOROLOGIQUES IMPORTANTS POUR L AVIATION

PETRENKO [N.V.] ; VASIL EV [A.A.] ; PESKOV [B.E.]