OB OPREDELENII SPEKTRAL NYKH PEREDATOCHNYKH FUNKTSIJ DLYA YARKOSTEJ I KONTRASTOV PRIRODNYKH OBRAZOVANIJ PRI SPEKTROFOTOMETRIROVANII SISTEMI ATMOSFERA-PODSTILAYUSHCHAYA POVERKHNOST IZ KOSMOSA

DETERMINATION DES FONCTIONS SPECTRALES DE TRANSMISSION POUR LA BRILLANCE ET LES CONTRASTES DES FORMATIONS NATURELLES AU MOYEN D UN MONTAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE OBSERVANT A PARTIR DU COSMOS LE SYSTEME ATMOSPHERE-COUCHE SOUS-JACENTE

KONDRAT EV [K.YA.] ; SMOKTIJ [O.I.]