VOZMOZHNOSTI DISTANTSIONNOGO ZONDIROVANIYA POCHVY V SANTIMETROVOM DIAPAZONE

POSSIBILITE DE SONDAGE DU SOL A DISTANCE DANS LA BANDE CENTIMETRIQUE

KONDRAT EV [K.YA.] ; SHUL GINA [E.M.] ; TIMOFEEV [YU.M.] ...