BOLOMETRY DLYA ABSOLYUTNIKH IZMERENIJ POTOKA IZLUCHENIYA

BOLOMETRES POUR LES MESURES ABSOLUES DU FLUX RADIATIF

LITVINOVA [L.F.]