SAMOLETNYE PRIBORY DLYA IZMERENIYA OTRAZHENIYA. 2. SPEKTRAL NYJ ALBEDOMETR

APPAREILS AEROPORTES POUR MESURER LE POUVOIR REFLECTEUR. 2. ALBEDOMETRE SPECTRAL

KORZOV [V.I.] ; KRASIL SHCHIKOV [L.B.]