O SVETOVOM EHKVIVALENTE SUMMARNOJ RADIATSII PRI MALYKH VYSOTAKH SOLNTSA

EQUIVALENT LUMINEUX DU RAYONNEMENT GLOBAL POUR LES GRANDES ELEVATIONS DU SOLEIL

LUTS KO [L.V.] ; MYUKHKYURYA [T.V.] ; MIKHALCHENKOV [A.V.]