ISSLEDOVANIE INERTSII BALANSOMEROV I PIRGEOMETROV RAZNYKH TIPOV

ETUDE DE L INERTIE DES BILANMETRES ET DES PYRGEOMETRES DES DIFFERENTS TYPES

YASTREBOVA [T.K.]