TEPLOVOJ BALANS PODSTILAYUSHCHEJ POVERKHNOSTI V PERIOD EHKSPEDITSII KEHNEHKS-71

BILAN THERMIQUE DU SOL PENDANT L EXPEDITION KEHNEHKS-71

LEGOTINA [S.I.] ; ORLENKO [L.R.]