VLIYANIE VARIATSII RADIATSIONNYKH KHARAKTERISTIK ATMOSFERY I PODSTILAYUSHCHEJ POVERKHNOSTI NA VERTIKAL NOE RASPREDELENIE TEMPERATURY V ATMOSFERE

INFLUENCE DES VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES RADIATIVES DE L ATMOSPHERE ET DU SOL SUR LA REPARTITION VERTICALE DE LA TEMPERATURE DE L AIR

SHVETS [M.E.] ; DMITRIEVA-ARRAGO [L.R.] ; PARSHINA [G.V.] ...