PRIBLIZHENNAYA OTSENKA AEHROZOL NOGO POGLOSHCHENIYA SOLNECHNOJ RADIATSII V ATMOSFERE

DETERMINATION APPROCHEE DE L ABSORPTION DU RAYONNEMENT SOLAIRE PAR LES AEROSOLS ATMOSPHERIQUES

AVASTE [O.A.] ; DMITRIEVA-ARRAGO [L.R.]