INTEGRAL NAYA FUNKTSIYA PROPUSKANIYA OZONA DLYA OBLASTI SPEKTRA 0-0,9 MKM

FONCTION INTEGRALE DE TRANSPARENCE DE L OZONE DANS LA BANDE SPECTRALE 0-0,9 MKM

VISHNYAKOVA [O.N.]