SOVMESHCHENYJ PODSPUTNIKOVYJ EHKSPERIMENT

EXPERIENCE LOCALE UTILISANT LES SATELLITES

KONDRAT EV [K.YA.] ; IVANOV [V.A.] ; CHAPURSKIJ [L.I.] ...