URAVNENIE PERENOSA IZLUCHENIYA DLYA VIDIMOGO DIAPAZONA V TURBULENTNOJ ATMOSFERE S AEHROZOLEM

EQUATIONS DU TRANSFERT RADIATIF POUR LA BANDE VISIBLE DANS UNE ATMOSPHERE TURBULENTE CONTENANT DES AEROSOLS

OVCHINNIKOV [G.I.]