L DOOBRAZUYUSHCHAYA AKTIVNOST AEHROZOLEJ AG-I I PB-I2, POLUCHENNYKH PRI VZRYVE

ACTIVITE GLACOGENE DES AEROSOLS D IODURES D ARGENT ET DE PLOMB OBTENUS PAR EXPLOSION

KHORGUANI [V.G.] ; ZHIKHAREV [A.S.] ; MYAKON KIJ [G.B.]