O SOVREMENNOM SOSTOYANII AKTIVNYKH VOZDEJSTVIJ NA KONVEKTIVNYE OBLAKA S TSEL YU VYZYVANIYA OSADKOV

ETAT ACTUEL DES ACTIONS ARTIFICIELLES EXERCEES SUR LES NUAGES CONVECTIFS POUR LE DECLENCHEMENT DE PRECIPITATIONS

LOMINADZE [V.P.] ; BARTISHVILI [I.T.] ; BERITASHVILI [B.SH.]