EHMPIRICHESKAYA BAJESOVSKAYA REGULYARIZATSIYA V ZADACHE TERMICHESKOGO ZONDIROVANIYA ATMOSFERY

REGULARISATION EMPIRIQUE DE BAYES DANS LE PROBLEME DU SONDAGE THERMIQUE DE L ATMOSPHERE

SONECHKIN [D.M.]