IZMERENIE STOYACHIKH VYSOKOCHASTOTNYKH VETROVYKH VOLN V MORE

MESURE DES VAGUES STATIONNAIRES DE GRANDE FREQUENCE DE LA MER DU VENT

KONYAEV [K.V.]