ANALIZ EHMPIRICHESKIKH FUNKTSIJ SPEKTRAL NOGO PROPUSKANIYA ATMOSFERNYKH KOMPONENTOV

ANALYSE EMPIRIQUE DE LA FONCTION SPECTRALE DE PROPAGATION DES COMPOSANTES RADIATIVES DANS L ATMOSPHERE

KOZYREV [B.P.] ; BAZHENOV [V.A.]