UNELE LIMITARI IN FOTOGRAFIA RADAR

QUELQUES LIMITATIONS AFFECTANT LES IMAGES RADAR

CREATEANU [V.] ; BRINZA [V.]