VLIYANIE OBLACHNOSTI KUCHEVYKH FORM NA IZMEHCHIVOST UKHODYASHCHEJ RADIATSII

INFLUENCE DES NUAGES CONVECTIFS SUR LA VARIABILITE DU RAYONNEMENT TERRESTRE ASCENDANT

BOLDYREV [V.G.] ; KOPROVA [L.I.]