O VOZMOZHOSTI ISPOL ZOVANIYA DANNYKH OBSHCHEGO VLAGOSODERZHANIYA ATMOSFERY V SINOPTICHESKOM ANALIZE

POSSIBILITE D UTILISATION DES DONNEES CONCERNANT LA HAUTEUR D EAU PRECIPITABLE POUR L ANALYSE SYNOPTIQUE

DOMBKOVSKAYA [E.P.]