VRIYANIE GRADOSTROITEL STVA I INDUSTRIALIZATSII BUKHARESTA NA EGO KLIMATICHESKIE KHARAKTERISTIKI

INFLUENCE DE L URBANISATION ET DE L INDUSTRIALISATION SUR LES CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES DE BUCAREST

NYAKSHA [O.] ; POPOVICH [K.]