METEOROLOGICAL OBSERVATIONS IN HAMBLEDON VINEYARD IN 1972

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DANS LE VIGNOBLE D HAMBLEDON EN 1972

COCHRANE [J.]