ORTOGONAL NYE PAZLOZHENIYA POLEJ TEMPERATURY I VLAZHNOSTI NIZHNEJ TROPOSFERY

DECOMPOSITION PAR FONCTIONS ORTHOGONALES DES CHAMPS DE TEMPERATURE ET D HUMIDITE DANS LA BASSE TROPOSPHERE

TATARSKAYA [M.S.]