EHKSPERIMENTAL NOE ISSLEDOVANIE OBRATNOGO RASSEYANIYA IZLUCHENIYA OKG NA CO2 ISKUSSTVENNYMI OBLACHNYMI OBRAZOVANIYAMI

ETUDE EXPERIMENTALE SUR LA RETRODIFFUSION DU RAYONNEMENT LASER PAR DES FORMATIONS NUAGEUSES ARTIFICIELLES

GOLUBITSKIJ [B.M.] ; DUGIN [V.P.] ; VOLKOVITSKIJ [O.A.] ...