METEOROLOGICHESKIE NABLYUDENIYA NA ORBITAL NOJ STANTSII < SALYUT >

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES SUR UNE STATION ORBITALE < SALYUT >

BUGAEV [V.A.] ; POPOVA [T.P.] ; YAKOVLEVA [T.A.]